تاسیس و نگهداری یک شرکت

خیلی سخت است بیشتر راه ناهمواراست،شما باید تصمیمات خیلی سختی بگیرید.شما باید آدمها را اخراج کنید؛اگر برای که می‌روید ایمان ندارید خیلی راحت از آن دست بکشید. تنها تاسیس کنندگان خوب دست نمی‌کشند! 《مارک زاکر برگ》