پول یا موز

اگر شما پول و موز را در مقابل میمون بگذارید، موز را انتخاب می‌کند چون نمی داند با پول می‌تواند موزهای بیشتری بخرد در واقعیت اگر شما یک شغل و یک تجارت را در مقابل مردم بگذارید شغل را انتخاب می‌کند چون اکثراً نمی‌دانند تجارت می‌تواند درآمد بیشتری از حقوق داشته باشد سود از حقوق بهتر است چون با حقوق فقط می توانید زندگی کنید اما سود می تواند آینده ی بهتری را برای شما رقم بزند.