مجتبی عادل علیپور / Mojtaba Adelalipour 1
مجتبی عادل علیپور / Mojtaba Adelalipour 3
عنوان
نوع
زبان برنامه نویسی
PHP
پایگاه داده
MySQL
وب سرور
LiteSpeed
پایه CMS
WordPress
عنوان
نوع
زبان نمایشی سایت
انگلیسی
تاریخ ساخت سایت
دی ماه 1400
موارد استفاده سایت
رزومه آنلاین

ویژگی های استفاده شده در وب سایت

مجتبی عادل علیپور / Mojtaba Adelalipour 5

بخش وبلاگ نویسی

نمونه کارهای مشابه