امیر حسن آبادی

موسس شرکت بین المللی فناوری اطلاعات آواژه

شرکت بین المللی آواژه در سال 1397 هجری خورشیدی با شماره 6962 در اداره ثبت شرکت های استان تهران به ثبت رسید. فعالیت این شرکت شامل خدمات و محصولاتی است که در بخش خرده، عمده و صادرات و واردات انجام می شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن اتیسم شهریار

نماینده شورای ملی توسعه و حمایت از NGO ها در وزارت کشور