بازاريابي در يك كلام، مديريت رابطه سودمند با مشتري است.

هدف بازاريابي ايجاد ارزش براي مشتري و جذب ارزش در ازاي ارزش ايجاد شده است.

هدف دوگانه بازاريابي، جذب مشتريان جديد با ارائه ارزش بالاتر و حفظ مشتريان فعلي به وسيله جلب رضايت آنها است.

ول مارت، بزرگترين خرده فروش دنيا و بزرگترين شركت دنيا، تنها با عمل به اين شعار خود موفق گرديد: “هميشه پايينترين قيمت، هميشه”! در پاركهاي تفريحي ديزني، سعي بر اين است كه”همين امروز روياهايتان تبديل به واقعيت مي گردد.” دل، هميشه با عمل به شعار خود، “هميشه بي واسطه باشيد!”، بازار كامپيوترهاي شخصي را در انحصار خود در آورده است. در دل، مي توانيد كامپيوتر مورد نظر خود را به سرعت سفارش داده و آنرا سريعاً در منزل و يا روي ميز كار خود تحويل بگيريد. اين شركتها و شركتهاي موفق ديگر متوجه شده اند كه در صورت كسب رضايت مشتري، فروش و سهم بازار بيشتري را به خود اختصاص خواهند داد.

امروزه، بازاريابي را نبايد همچون گذشته معادل فروش در نظر گرفت كه شامل معرفي و فروش بود ، بلكه بازاريابي به معني برآورده كردن نيازهاي مشتري مي باشد.

بازاريابي فرايندي است كه در آن شركت براي مشتري ارزش ايجاد كرده و رابطه مستحكمي با او برقرار كند تا بتواند در عوض از مشتري ارزش دريافت كند.

انواع روش های بازاریابی:

1- بازاریابی ویروسی

2- بازاریابی پارتیزانی

3- بازاریابی حسی

4- بازاریابی شبکه ای

5- بازاریابی اینترنتی

6- بازاریابی صنعتی

7- بازاریابی اعتمادی

8- بازاریابی تلفنی

9- بازاریابی رابطه ای