Uncategorized

به نام خداوند عشق و امید

۲۰ گفتار فروش و بازاریابی

یک برخی از اشتباهات که در کمین ما بازاریابان و فروشندگان هستند:

می خواهم چند رفتار اشتباه را که بر اثر بی توجهی و تکرار و عادت های اشتباه بازاریابان و فروشندگان تبدیل شده‌اند برشمرده و در نقطه مقابل رفتار مناسب را به‌عنوان جایگزین آنها معرفی کنم.

اشتباه اول اگر برداشت ما از مهارت فن بیان این است که تند تند و پشت سر هم و بی وقفه با مخاطب صحبت کنیم و با این شیوه فرصت هر نوع واکنش را از او بگیریم و او را در عرصه کلام شکست دهیم اشتباه می کنیم.

ما باید درست و به اندازه و برنامه ریزی شده و هدفمند صحبت کردن را بیاموزیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.