امیر حسن آبادی

شرکت بین المللی فناوری اطلاعات آواژه در سال 1397 هجری خورشیدی با شماره 6962 در اداره ثبت شرکت های استان تهران توسط امیر حسن آبادی به ثبت رسید.