امیر حسن آبادی

موسس شرکت بین المللی فناوری اطلاعات آواژه

شرکت بین المللی فناوری اطلاعات آواژه در سال 1397 هجری خورشیدی با شماره 6962 در اداره ثبت شرکت های استان تهران توسط امیر حسن آبادی به ثبت رسید.

رئیس هیئت مدیره انجمن اتیسم شهریار

نماینده شورای ملی توسعه و حمایت از NGO ها در وزارت کشور